Yom Kippur

Das Gebet zum Erev Yiom Kippur (Kol nidre) beginnt am Freitag, den 13.9. abends um 19:20. Morgengebet (Yizkor) ist am Samstag um 10:00.

Zom kal ve gmar chatima tova!

The Erev Yom Kippur service (Kol nidre) starts on Friday, 13.9. at 7:20 pm. Morning service is on Saturday from 10 am.

Zom kal ve gmar chatima tova!

Advertisements